ประวัติ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – สกุล        นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตำแหน่ง          ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ วัน เดือน ปีเกิด  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 ภูมิลำเนา          จังหวัดพัทลุง

Read more