การปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดชัยภูมิ

การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 34 เทศบาลตำบล และ 107 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้ อำเภอชัยภูมิ – เทศบาลเมืองชัยภูมิ – เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว – เทศบาลตำบลลาดใหญ่ – เทศบาลตำบลชีลอง – เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอเกษตรสมบูรณ์

Read more