ประวัติ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ – สกุล        นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตำแหน่ง          ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ วัน เดือน ปีเกิด  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 ภูมิลำเนา          จังหวัดพัทลุง

Read more

ปรางค์กู่ ปราสาทหินสมัยขอม สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ

ปรางค์กู่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ (ชัยภูมิ-บัวใหญ่) ประมาณ ๑ กิโลเมตร มีทางแยกขวาเข้าปรางค์กู่ตามทางหลวง ๒๑๕๘ เป็นระยะทางอีก ๒ กิโลเมตร ปรางค์กู่เป็นปราสาทหินสมัยขอมที่มีแผนผังและลักษณะเช่นเดียวกับปราสาทอื่นที่เป็น อโรคยาศาล หรือสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นั่นคือ มีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง

Read more

การปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดชัยภูมิ

การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 34 เทศบาลตำบล และ 107 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้ อำเภอชัยภูมิ – เทศบาลเมืองชัยภูมิ – เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว – เทศบาลตำบลลาดใหญ่ – เทศบาลตำบลชีลอง – เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอเกษตรสมบูรณ์

Read more

ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของจังหวัดชัยภูมิ เมืองแห่งผู้กล้าพญาแล

ความเป็นมาของจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ เดิมสะกดว่า ไชยภูมิ์[3] เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ยังไม่มีการจัดตั้งจังหวัดชัยภูมิขึ้นเป็นทางการ บริเวณจังหวัดชัยภูมิประกอบไปด้วยเมืองใหญ่ 3 เมือง คือ เมืองชัยภูมิ, เมืองภูเขียว และเมืองสี่มุม (จัตุรัส) ในปี พ.ศ. 2440 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองราชอาณาจักร

Read more