ประวัติ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ – สกุล        นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ตำแหน่ง          ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
วัน เดือน ปีเกิด  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506
ภูมิลำเนา          จังหวัดพัทลุง
วุฒิการศึกษา
– ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาโท M.A.Political Science Delhi University (India)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
– ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59     วปอ.
– ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2     สำนักงบประมาณ
– ฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารตำรวจระดับสูง     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– ฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53     สถาบันดำรงราชานุภาพ
– ศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน     ประเทศญี่ปุ่น
– ศึกษาดูงานหลักสูตรการถ่ายทอดวิทยาการเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาชนบทแบบองค์รวม     ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
– ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง     กรมประชาสัมพันธ์

การรับราชการ      เริ่มรับราชการ   4 มิถุนายน 2533      อายุราชการ  27 ปี
การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
– 28 พฤศจิกายน 2549      ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ศอ.บต. 
– 27 กรกฎาคม 2550         ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ศอ.บต. 
– 30 พฤศจิกายน 2552      รักษาการผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศอ.บต. 
– 8 สิงหาคม 2554             ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) 
– 6 กุมภาพันธ์ 2555          หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ 
– 1 ธันวาคม 2557             รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 
– 26 ตุลาคม 2558            รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) 
– 1 ตุลาคม 2560             ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *