การปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดชัยภูมิ

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 34 เทศบาลตำบล และ 107 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้

อำเภอชัยภูมิ
– เทศบาลเมืองชัยภูมิ
– เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
– เทศบาลตำบลลาดใหญ่
– เทศบาลตำบลชีลอง
– เทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
– เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์
– เทศบาลตำบลบ้านเป้า
– เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
อำเภอแก้งคร้อ
– เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
– เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
– เทศบาลตำบลหนองสังข์
อำเภอคอนสวรรค์
– เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
อำเภอคอนสาร
– เทศบาลตำบลคอนสาร
– เทศบาลตำบลห้วยยาง
– เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
อำเภอจัตุรัส
– เทศบาลตำบลจัตุรัส
– เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
– เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
อำเภอเทพสถิต
– เทศบาลตำบลเทพสถิต
อำเภอบ้านเขว้า
– เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
– เทศบาลตำบลทุ่งทอง
– เทศบาลตำบลตลาดแร้ง
– เทศบาลตำบลลุ่มลำชี
อำเภอบ้านแท่น
– เทศบาลตำบลบ้านแท่น
– เทศบาลตำบลบ้านเต่า
อำเภอบำเหน็จณรงค์
– เทศบาลตำบลบ้านเพชร
– เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
อำเภอภูเขียว
– เทศบาลตำบลภูเขียว
– เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
– เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
– เทศบาลตำบลธาตุทอง
อำเภอหนองบัวระเหว
– เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
– เทศบาลตำบลห้วยแย้
– เทศบาลตำบลโคกสะอาด
อำเภอหนองบัวแดง
– เทศบาลตำบลหนองบัวแดง
– เทศบาลตำบลหลวงศิริ
อำเภอภักดีชุมพล
– องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
– องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
– องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
– องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
อำเภอเนินสง่า
– องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม
– องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
– องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
– องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
อำเภอซับใหญ่
– องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
– องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
– องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *